محصولات

محصول تست

کرود / گلیسیرین 68/86 %

رزین اپوکسی E06 spl

تیتان 5566

تیتان 996

آدی پیک اسید

آلکید رزین لانگ اویل 70%

آلکید رزین لانگ اویل 60%

آکریلیک اسید

رزین اپوکسی E06

رزین اپوکسی E01

بوتیل آکریلات مونومر

انیدرید مالئیک

انیدرید مالئیک

استون

استون